OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu ofertowym o udzielenie zamówienia

 pn. : „Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Góra Św. Małgorzaty”

Szczegółowe informacje w załączniku – Ogłoszenie o zamówieniu i zał. – Spółka Wodna.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Gminna Spółka Wodna w Górze Św. Małgorzaty zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Góra Św. Małgorzaty”

dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Szczegóły w załączniku – Zawiadomienie o wyborze oferty.

 


INFORMACJA

w sprawie: przyznania dotacji Spółkom wodnym funkcjonującym na terenie Gminy Góra Św. Małgorzaty

————————————————————————– 

                                                                         INFORMACJA

Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty informuje, że Zarządzeniem Wójta nr 69/2012 z dnia 14 września 2012 roku w sprawie: przyznania dotacji Spółkom wodnym funkcjonującym na terenie Gminy Góra Św. Małgorzaty na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych przyznano dotację dla:

– Spółki wodnej „Kanału Tumskiego” w wysokości 2530,00 zł.( słownie: dwa tysiące pięćset trzydzieści złotych 00/100)

– Spółki wodnej” Gminna Spółka Wodna w Górze Św. Małgorzaty” w wysokości 20470,00 zł.( słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100).

                                                                        Wójt Gminy

                                                  mgr inż Włodzimierz Frankowski